Blog dels Pescadors del Ribagorçana

Aquest blog, serà el nostre medi de comunicació amb socis i simpatitzants pescadors, que com nosaltres gaudeixen de l’esport de la pesca, convertint-lo en una passió.

Arxiu del blog

Normativa - Coto d'Alfarràs NR- 12 A/B - 2022


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8337-09.02.2021

RESOLUCIÓ ARP/260/2021 de 5 de febrer

Conca NOGUERA RIBAGORÇANA
MATRICULA:                                     NR-12A                                                   NR-12B
PERMÍS:                                  Intensiu                                      Intensiu
Z.P.C.                                     Amb Mort                                    Sense Mort
KM:                                        3,6                                             14,9
RIU:                                       La Noguera Ribagorçana                La Noguera Ribagorçana
PROVÍNCIA:                            Lleida                                          Lleida
COMARCA:                              Segrià                                         Segrià
MUNICIPI:                               Alfarràs                                       Alfarràs
PERÍODE HÀBIL:                      12/03 - 28/08                              Tot l'any
CAPTURES:                             4T>=19 cm. fins <=35 cm.            0 - Cap
DIES DE DESCANS:                   Divendres                                    Divendres
ARTS I ESQUERS PERMESOS:    Cua de rata o buldau: màxim 3      Cua de rata o buldau: màxim 3
                                            mosques amb arponet; cullereta     mosques sense arponet; cullereta
                                            1 ham amb arponet.                      1 ham sense arponet.
SOCIETAT DE PESCADORS:        S.P.E Ribagorçana                         S.P.E Ribagorçana
LÍMIT INFERIOR:                     Peixera d'inici de la sèquia             Peixera del pont de la carretera
                                             d'Albesa                                       d'Albesa
                                             (UTM31N/ETRS 89
                                             X:301.514 ; Y:4.628.488)         
LÍMIT SUPERIOR:                    Camí d'Algerri, límit inferior            Límit terme d'Aragó
                                             de la zona de minusvàlids
                                             (UTM31N/ETRS9
                                             X: 299.604 ; Y: 4.631.312)              
                                       
OBSERVACIONS COMUNES A/B:                   Pesca prohibida el 3r dimarts de cada mes per temes de cabals.                                                                      Obligatori salabre.
                                                              Pesca prohibida 50 m. amunt i avall del pas de peixos.                                                                                                                                                                                                 

Pesca prohibida 50 mts. amunt i avall pas de peixos. 
 
- D’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 22/2009, de 23 de
desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, i amb
l’objectiu d’evitar els efectes nocius al medi natural derivats de la utilització de
metalls contaminants, es prohibeix l’ús del plom a partir de l’15 de març de
2020 per la pràctica de la pesca en totes les aigües continentals de Catalunya.

- Per altra banda, es clarifica el redactat relatiu a la pesca al fil, quedant de la
següent manera:
La pesca al fil amb qualsevol mosca llastrada només s’autoritza a les zones de
pesca controlada sense mort i a les zones lliures sense mort, i exclusivament
amb l’ham sense arponet.
S’entén com a mosca llastrada qualsevol imitació realitzada a base de fil,
ploma, pèl o similar i a la que s’hi afegeix un pes. S’entén com a pesca al fil la
realitzada amb qualsevol tipus de canya en la que s’empra com a esquer
qualsevol mosca llastrada i en que el tram de línia que va des de la puntera de
la canya fins a la unió amb la mosca és de niló, fluoro carbó o similar en tota la
seva extensió i no la pròpia cua de rata emprada generalment per a la pesca a
mosca seca.